Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

2019 r. - BIP IRT

Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego wydane w trybie postępowania administracyjnego dotyczącego uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 51 ust. 1 pkt.1 oraz art. 53 ust. 4 pkt. 10 i 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym.

Obwieszczenia są umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego na okres 14 dni.

 • Obwieszczenie z dnia 31.12.2019 r.

  Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, lokalizowanej na terenie działki nr 1 AM-6, obręb 0049 Żerniki, jednostka ewidencyjna 0260401_1, m. Wrocław, stanowiącej teren kolejowy zamknięty (poz. 1533) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR z 2014 r., poz. 25 ze zm.).

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 31.12.2019 r.
 • Obwieszczenie z dnia 31.12.2019 r.

  Modernizacja linii napowietrznej SN L-741 w ramach zadania pn.: „Modernizacja linii napowietrznej SN L-741 od słupa nr 1 do stacji transformatorowej R-741-1 Pawłowice Małe – Goślinów” lokalizowanej na terenie działki nr 1/1 AM-1, obręb Pawłowice, jednostka ewidencyjna miasto Legnica, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR z 2014 r., poz. 25 ze zm.).

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 31.12.2019 r.
 • Obwieszczenie z dnia 31.12.2019 r.

  Budowa linii kablowej SN (powyżej 1 kV, dł. 21 m) oraz wymianie istniejącego stanowiska słupowego SN przy ul. Złotoryjskiej 147 w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 6/5, obręb Pawłowice, dla zadania „Modernizacja linii napowietrznej SN L-741 od słupa nr 1 do stacji transformatorowej R-741-1 Pawłowice Małe – Goślinów”.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 31.12.2019 r.
 • Obwieszczenie z dnia 24.12.2019 r.

  Budowa instalacji do odfekalniania i wodowania taboru kolejowego w ciągu taboru nr 34 na Stacji Jelenia Góra, lokalizowanych na terenie działek: nr 38/5, 38/7 AM-5, obręb 0035 Jelenia Góra 3, jednostka ewidencyjna 026101_1 m. Jelenia Góra, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych (poz. 1589 i 1591) zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR Nr 14, poz. 25 ze zm.)

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 24.12.2019 r.
 • Obwieszczenie z dnia 19.12.2019 r.

  Rozbudowa istniejącego budynku szpitala wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie położonym przy ulicy Koszarowej 5 we Wrocławiu, na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako części działek nr 6/50, 6/51, 6/54 AM-16 w obrębie Karłowice.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 19.12.2019 r.
 • Obwieszczenie z dnia 19.12.2019 r.

  „Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej” wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz ogrodzeniem zlokalizowanej przy ul. Al. Orła Białego 8 w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 324, 323/2, 323/7, obręb Ochota.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 19.12.2019 r.
 • Obwieszczenie z dnia 19.12.2019 r.

  Budowa sieci wodociągowej (dł. ok. 95 m) i kanalizacji sanitarnej (dł. ok. 95 m) na potrzeby działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Sąsiedzkiej, w rejonie ul. Poznańskiej w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów, jako działki 28, 29/1, 29/2, 29/3, obręb Rzeszotary.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 19.12.2019 r.
 • Obwieszczenie z dnia 19.12.2019 r.

  Budowa sieci wodociągowej pomiędzy siecią wodociągową PVC DN 160mm w dz. nr 13 AM-47 obręb Laskowice a miejscem wpięcia do sieci wodociągowej PVC DN 110mm w dz. nr 9 AM-1 obręb Dziuplina, zlokalizowanej na cz. dz. nr: 9, 288 AM-1 obręb Dziuplina, dz. nr: 3, AM-51, 14/14 AM-52, 3/2 AM-58, 13 AM-47 obręb Laskowice, cz. dz. nr: 1 AM-52, 1, 15 AM-55, 1 AM-48, 2, 4 AM-58, 12 AM-47 obręb Laskowice.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 19.12.2019 r.
 • Obwieszczenie z dnia 13.12.2019 r.

  Budowa dwóch elektroenergetycznych linii kablowych SN 20kV, lokalizowanych na terenie działki nr 7/9 AM-18, obręb 0050 Karłowice, jednostka ewidencyjna 0260401_1, m. Wrocław, stanowiącej teren kolejowy zamknięty zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR z 2014 r., poz, 25 ze zm.).

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 13.12.2019 r.
 • Obwieszczenie z dnia 12.12.2019 r.

  Rozbudowa sieci wodociągowej PEHD100 w działce drogowej nr 64 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 63/2 i 63/3 w celu zapewnienia dostawy wody pitnej, na działce nr 64 obręb Gajków, gmina Czernica.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 12.12.2019 r.
 • Obwieszczenie z dnia 12.12.2019 r.

  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa z rur PEde63 o długości około 151mb, na działce nr 454/2 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 12.12.2019 r.
 • Obwieszczenie z dnia 12.12.2019 r.

  Budowa sieci wodociągowej dn160PEHD dla zasilania dz. nr 184/9 przy ul. Słonecznej w Jeszkowicach, długość: ok. 120,00m i budowa sieci wodociągowej dn110PEHD dla zasilania dz. nr 184/9 przy ul. Słonecznej w Jeszkowicach, długość: ok. 170,00m na działkach nr 95, 184/7 obręb Jeszkowice, gmina Czernica.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 12.12.2019 r.
 • Obwieszczenie z dnia 12.12.2019 r.

  Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku mieszkalnego na działce nr 3/7 oraz części działki nr 70 AM-1 obręb Boleścin, gmina Trzebnica.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 12.12.2019 r.
 • Obwieszczenie z dnia 05.12.2019 r.

  Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Stabłowickiej we Wrocławiu – przejście siecią wodociągową dz. 225mm pod torami kolejowymi linii nr 273 relacji Wrocław – Szczecin”, na terenie działki nr 2 AM-30, obręb Pracze Odrzańskie, jednostka ewidencyjna miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR z 2014 r., poz. 25 ze zm.)

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 05.12.2019 r.
 • Obwieszczenie z dnia 05.12.2019 r.

  Wykonanie przyłącza gazu, modernizacji węzła cieplnego oraz dostosowanie wyjścia ewakuacyjnego dla obiektu użyteczności publicznej przy ul. Mazowieckiej 3 w Legnicy, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 1129/7, 1129/3, 1126/2 obręb Piekary Osiedle

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 05.12.2019 r.
 • Obwieszczenie z dnia 05.12.2019 r.

  budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 39, 84 obręb Krajów, gmina Krotoszyce

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 05.12.2019 r.
 • Obwieszczenie z dnia 05.12.2019 r.

  „budowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wraz z garażem podziemnym i elementami niezbędnej infrastruktury technicznej, po rozbiórce istniejącego budynku” przewidzianego do realizacji we Wrocławiu przy ul. L. Pasteura 1 (oznaczenie geodezyjne: część działki nr 33, AM-30, obręb Plac Grunwaldzki)

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 05.12.2019 r.
 • Obwieszczenie z dnia 05.12.2019 r.

  Rozbudowa istniejącego budynku oraz zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcję usługową – ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie położonym przy ulicy Koszarowej 5 we Wrocławiu, na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako część działek nr 6/50, 6/51, 6/54 AM-16 w obrębie Karłowice

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 05.12.2019 r.
 • Obwieszczenie z dnia 28.11.2019 r.

  „Budowa budynku magazynowo-biurowego z zapleczem socjalnym na terenie stacji postojowej Wrocław Główny”, na terenie działki nr 4/117 AM-42 obręb Południe, miasto Wrocław, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR z 2014r., poz. 25 ze zm.).

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 28.11.2019 r.
 • Obwieszczenie z dnia 28.11.2019 r.

  „Budowa budynku parterowego (kontenera technicznego) wraz z urządzeniami i instalacjami, służącymi bieżącemu utrzymaniu linii kolejowej w zakresie obsługi systemu GSM-R („ORD274-118408-XXX-01”) na linii kolejowej nr 274”, lokalizowanych na terenie działek nr 112 i nr 121 AM-1, obręb ewidencyjny 020607_2.0001 Bobrów, gm. Mysłakowice, powiat jeleniogórski, zamieszczonych w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR Nr 14, poz. 25 ze zm.)

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 28.11.2019 r.