Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Realizacja, opiniowanie - BIP IRT

Zespół wdrażania polityki przestrzennej w Instytucie Rozwoju Terytorialnego zajmuje się przygotowaniem dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego wniosków, opinii, uzgodnień projektów następujących opracowań planistycznych sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego stopnia podstawowego:

  • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wnioski, opinie i uzgodnienia sporządza się na podstawie: art. 24, art. 23, art. 11, pkt 6 oraz  art. 17, pkt 6 litera b) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uzgadnia w trybie art. 106 kpa:

projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 w/w ustawy, oraz projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych.

Zespół wdrażania polityki przestrzennej przygotowuje opinie Zarządu Województwa Dolnośląskiego wynikające z ustaw specjalnych (specustaw).

Zespół wdrażania polityki przestrzennej przygotowuje dla Marszałka Województwa Dolnośląskiego uzgodnienia następujących projektów decyzji:

  • decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • decyzje o warunkach zabudowy

 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego uzgadnia w/w decyzje w trybie art. 106 kpa,  na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4, pkt 10 i 10a i art. 64 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (teks jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust.3 pkt 3 i art. 48  w/w ustawy.

Zespół wdrażania polityki przestrzennej sporządza we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Instytutu Rozwoju Terytorialnego, okresową ocenę planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego na podstawie art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ocena  zawiera: 

  • przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa dolnośląskiego
  • ocenę realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
  • raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

Zespół wdrażania polityki przestrzennej wykonuje wypisy z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, sporządza wnioski i opinie dotyczące opracowań planistycznych sąsiednich województw.

W związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym oraz na podstawie Zarządzenia Nr 187/2006 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2006 r.  Zespół wdrażania polityki przestrzennej prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim.