Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności - BIP IRT

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI INSTYTUTU ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Instytut Rozwoju Terytorialnego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-04-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-05.                         

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Poniżej wymieniono wyłączenia:

 • informacje publikowane przed dniem 23 września 2019 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • informacje zawierające treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań Instytutu, są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Instytut Rozwoju Terytorialnego.

Skróty klawiaturowe
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Przemieszczanie rozpoczyna się od lewej strony najwyżej umieszczonego menu.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz Tab. 
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych oraz zamieszczone załączniki– otwierają się w nowym oknie. 
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób którym nie wyświetlają się grafiki na przykład w przeglądarkach tekstowych.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące niekorzystające z technologii asystujących:
 • zmiana wielkości czcionki poprzez przyciski A+, A-
 • zmiana kontrastu poprzez przycisk z symbolem oka na żółtym tle.
Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Ułatwienia dostępu – Pomoc

 Na stronie internetowej w najwyżej umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje: „Słownik skrótów”, „Wersja graficzna”/ „Wersja kontrastowa”.

Klawisze dostępu (accesskeys)

Przeglądarki internetowe umożliwiają przejście do odnośnika za pomocą skrótów klawiszowych zdefiniowanych na stronie, które zastępują w nawigacji potrzebę używania myszki. Sposób użycia klawiszy dostępu jest także zależny od posiadanego systemu operacyjnego. Szczegółowe informacje dostępne są w pomocy danej przeglądarki internetowej lub programu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Dorota Kojro, adres poczty elektronicznej irt@irt.wroc.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 48 (71) 374 95 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Instytut powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Instytut niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Instytut może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Instytut odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć do Instytutu skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, wnoszący żądanie może także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Instytutu Rozwoju Terytorialnego mieści się przy ul. Jana Władysława Dawida 1a we Wrocławiu.

Do budynku Instytutu zlokalizowanego w głębi placu, prowadzi jedno wejście od strony ul. Dawida przez bramę ze szlabanem przy budynku Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Dawida 1. Brama jest otwarta w godzinach od 6 do 18 w dni robocze. Piesi nie mają ograniczeń przy przechodzeniu przez bramę.

Kierowcy pojazdów powinni skorzystać z przycisku bramofonu umieszczonego na kolumnie bramy z opisem „Instytut Rozwoju Terytorialnego” lub zadzwonić na numer telefonu sekretariatu Instytutu  71 374 95 11, a po uzyskaniu zgody na wjazd na teren Instytutu poczekać na podniesienie szlabanu. Szlaban wyposażony jest w czujnik ruchu i opuści się dopiero po minięciu go przez pierwszy pojazd/pieszego. Pracownik sekretariatu dodatkowo obserwuje szlaban, aby upewnić się czy przejazd przebiega bez zakłóceń. Przy wyjeździe pojazdem należy postąpić jak opisano powyżej. Na tej samej kolumnie znajduje się przycisk bramofonu dla pracowników i gości Uniwersytetu Wrocławskiego, dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na opisy przy przyciskach. Parking po prawej stronie drogi dojazdowej jest przeznaczony dla pracowników i gości Uniwersytetu Wrocławskiego - obowiązuje na nim bezwzględny zakaz parkowania samochodów pracowników i gości Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

Budynek posiada dwa piętra i nie posiada windy.

Budynek Instytutu jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

 • zapewnienie przy wejściu głównym podjazdu ułatwiającego wjazd do budynku,
 • przystosowanie drzwi wejściowych, które umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego,
 • zapewnienie na parterze budynku toalety przystosowanej do potrzeb wymienionych wyżej osób.

W przedsionku budynku, po prawej stronie drzwi, znajduje się domofon służący do połączenia z sekretariatem i otwierania drzwi wewnętrznych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem znajduje się niewielki parking dla pracowników i gości, nie wyznaczono jednak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z parkingu prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania w Instytucie, w celu zapewnienia miejsca parkingowego. Osobą kontaktową jest Pani Dorota Kojro, adres poczty elektronicznej irt@irt.wroc.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 48 (71) 374 95 11

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszącyc

Instytut Rozwoju Terytorialnego uprzejmie informuje, że ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się z 2011 r. dotyczy działalności Instytutu wyłącznie w zakresie decyzji i postanowień wydawanych w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

W związku z powyższym Instytut Rozwoju Terytorialnego do dyspozycji osób niesłyszących lub słabo słyszących wskazuje 4 następujące sposoby kontaktu z Instytutem, można:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław;
 • wysłać maila na adres e-mail: irt@irt.wroc.pl 
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (71) 374-95-11; 
 • skontaktować się osobiście zgłaszając się w siedzibie Instytutu w godzinach urzędowania.

W kontakcie z Instytutem osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Instytucie Rozwoju Terytorialnego.
Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Osoby niesłyszące mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Usługa jest bezpłatna dla osób uprawnionych.

Zgłoszenie chęci skorzystania z usługi tłumacza może być dokonane w jednej z form wskazanych wcześniej.

W kontakcie z IRT osoba niesłysząca będzie miała prawo do pośrednictwa tłumacza PJM – Polskiego Języka Migowego lub tłumacza SJM – Systemu Językowo-Migowego. Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, prosimy o powiadomienie Instytutu na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy. Można skorzystać z udostępnionego poniżej druku.

 

Wniosek osoby niedosłyszącej o usługę tłumaczenia na język migowy

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących w polskim języku migowym