Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny - BIP IRT

Regulamin organizacyjny Instytutu Rozwoju Terytorialnego został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2719/V/16 z 20 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2719/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2016 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

INSTYTUTU ROZWOJU TERYTORIALNEGO

 

Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin określa zakres i zasady działania oraz wewnętrzną strukturę organizacyjną Instytutu Rozwoju Terytorialnego - zwanego dalej Instytutem.

§2

Instytut działa na podstawie Uchwały Nr VI/23/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia Instytutu Rozwoju Terytorialnego zmienionej uchwałą Nr XXXI/874/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/23//99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu i statutu, przyjętego uchwałą Nr XXXI/875/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Rozwoju Terytorialnego.

§3

1.  Siedzibą Instytutu jest miasto Wrocław.

2.  W ramach Instytutu funkcjonuje Zespół ds. osadnictwa z siedzibą w Legnicy.

§4

1.  Instytut działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Instytut realizuje swoje zadania statutowe we współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz innymi jednostkami administracji samorządowej, jednostkami administracji rządowej, jednostkami naukowymi i naukowo-badawczymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, przestrzennego i ochrony środowiska.

§5

1.  Instytut jest jednostką organizacyjną Województwa Dolnośląskiego działającą w formie jednostki budżetowej.

2.  Gospodarkę finansową Instytutu regulują przepisy o gospodarce finansowej jednostek samorządowych.

 

Organizacja wewnętrzna Instytutu

§6

1.  Organizację wewnętrzną Instytutu oraz zasady oznaczenia jego podstawowych komórek organizacyjnych określa schemat struktury organizacyjnej stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

2.  Szczegółowe zasady organizowania prac w Instytucie i wynikającą z nich strukturę zatrudnienia ustala Dyrektor Instytutu, w zależności od zadań określonych w wieloletnim i rocznych planach pracy Instytutu oraz w ramach ustalonego limitu etatów kalkulacyjnych Instytutu.

3.  Dyrektor Instytutu powierza zadania, wynikające z rocznego planu pracy lub zaleceń Zarządu Województwa Dolnośląskiego,  zastępcom dyrektora oraz kierownikom zespołów.

4.  Dyrektor Instytutu powołuje grupy robocze i komisje dla rozwiązywania bieżących problemów.

5.  Podstawowe obowiązki poszczególnych pracowników Instytutu, określają ich indywidualne zakresy czynności.

 

Zakres, zasady funkcjonowania Instytutu i jego struktura organizacyjna.

§7

1.  Zakres działalności merytorycznej Instytutu dostosowany jest do realizacji zadań, określonych w statucie Instytutu oraz w wieloletnich i rocznych planach pracy.

2.  Instytut wykonuje zadania:

a) z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego, określone w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisach wykonawczych,

b) z zakresu prowadzenia polityki rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego, określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i przepisach wykonawczych,

c) z zakresu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, ocen oddziaływania na środowisko, transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego, określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i przepisach wykonawczych,

d) z zakresu tworzenia i użytkowania infrastruktur informacji przestrzennej, określonych w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej i przepisach wykonawczych,

e) z zakresu monitorowania i ewaluacji polityk publicznych oraz planowania, dokumentacji i oceny inwestycji publicznych,

f) naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe i popularyzatorsko-informacyjne, wspierające realizację polityk publicznych,

g) oraz inne określone w statucie Instytutu.

3.  Dla realizacji zadań statutowych Instytut w ramach posiadanego budżetu może zlecać innym podmiotom wykonanie niezbędnych opracowań.

4.  Instytut może wykonywać opracowania i prace zlecone przez inne podmioty odpłatnie i na zasadach pełnego rachunku ekonomicznego.

5.  Dla realizacji zadań statutowych Instytut może tworzyć konsorcja naukowe i naukowo-badawcze z innymi podmiotami, dla których zasady współpracy określą odrębne porozumienia.   

§8

1.  Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Instytutu są:

 1. Zespół ds. zasobów naturalnych i kulturowych (ZKN), w którego zakres działania wchodzą w szczególności:
 1. realizacja zadań z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego w obrębie następujących zagadnień:
 • czystego powietrza,
 • krajobrazu,
 • zasobów kulturowych,
 • zasobów środowiska naturalnego,
 • obszarów chronionych,
 • obszarów produkcji rolnej,
 • gospodarki leśnej,
 • górnictwa i geologii,
 • turystyki,
 • lecznictwa uzdrowiskowego,
 1. realizowanie zadań w zakresie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, prowadzenia postępowań w ramach ocen oddziaływania na środowisko, w tym transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego.
 1. Zespół ds. infrastruktury (ZIN) w którego zakres działania wchodzi w szczególności realizacja zadań z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego w obrębie następujących zagadnień:
 • infrastruktury transportowej,
 • infrastruktury technicznej,
 • odnawialnych źródeł energii,
 • retencji,
 • zagrożeń naturalnych,
 • infrastruktury społecznej i usług,
 • aktywności gospodarczej.
 1. Zespół ds. osadnictwa (ZOL) w którego zakres działania wchodzi w szczególności realizacja zadań z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego w obrębie następujących zagadnień:
 • struktury osadniczej,
 • mieszkalnictwa,
 • rewitalizacji,
 • inwestycji celu publicznego,
 • bezpieczeństwa,
 1. Pracownia analiz strategicznych (PAS), w której zakres działania wchodzi
  w szczególności realizacja zadań z zakresu analiz regionalnych oraz planowania strategicznego i przestrzennego w obrębie następujących zagadnień:
 • rynku pracy,
 • demografii i kapitału ludzkiego,
 • gospodarki,
 • infrastruktury społecznej,
 • finansów publicznych,
 • jakości życia.
 1. Zespół wdrażania polityki przestrzennej (ZPP), w którego zakres działania wchodzą w szczególności następujące zadania:
 • przygotowywanie projektów wniosków do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian,
 • przygotowywanie projektów uzgodnień projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian,
 • przygotowywanie projektów uwag do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian,
 • przygotowanie projektów opinii marszałka województwa o projektach uchwał w sprawie ustalenia  zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
 • przygotowywanie projektów uzgodnień decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy,
 • przygotowywanie projektów opinii wynikających z ustaw specjalnych (specustaw),
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim,
 • umieszczanie obwieszczeń na stronie BIP,
 • przygotowanie projektów wniosków i uzgodnień do opracowań planistycznych sąsiednich województw,
 • wykonanie wypisów z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego,
 • prowadzenie monitoringu wdrażania ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego,
 • prowadzenie monitoringu aktywności gmin województwa dolnośląskiego w zakresie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy.
 1. Zespół technologii informacyjnych (ZIT), w którego zakres działania wchodzą następujące zadania:
 • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
 • zapewnienie wsparcia informatycznego użytkownikom sprzętu i baz danych
  w ramach Instytutu,
 • administracja siecią teleinformatyczną, serwerami i zasobami komputerowymi w Instytucie,
 • rozwój i tworzenie narzędzi informatycznych na potrzeby Instytutu,
 • realizacja zadań w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego, określonych w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie geoinformacji, informatyki i przetwarzania danych,
 • prowadzenie stron i portali internetowych Instytutu,
 • udział w tworzeniu zbiorów danych tworzących bazę wiedzy o regionie,
 • obsługa informatyczna BIP i elektronicznego sytemu rejestracji korespondencji i spraw,
 • umieszczanie informacji na stronie BIP.
 1. Zespół księgowości, kadr i administracji ZAK (w tym: GK - Główny księgowy, ZKK – kadry), w którego zakres działania wchodzą następujące zdania:
 • prowadzenie rachunkowości Instytutu zgodnie z aktualnymi przepisami,
 • planowanie budżetowe i opracowywanie planów finansowych,
 • prowadzenie sprawozdawczości finansowej i budżetowej,
 • prowadzenie gospodarki finansowej - analiza, kontrola, realizacja operacji zjawisk pieniężnych,
 • dysponowanie środkami pieniężnymi,
 • naliczanie oraz wypłacanie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątkowych,
 • prowadzenie procedur związanych z zamówieniami publicznymi w zakresie potrzeb Instytutu,
 • prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w Instytucie, w tym opracowywanie i aktualizacja zakresów czynności pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją staży i praktyk studenckich, krajowych i zagranicznych,
 • organizowanie obowiązkowych badań lekarskich oraz prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, właściwymi warunkami pracy i zabezpieczeniem mienia,
 • organizowanie pomocy socjalno- bytowej,
 • prowadzenie rejestru kontroli,
 • administrowanie budynkiem będącym siedzibą Instytutu,
 • pomaganie w organizowaniu spotkań, narad, wyjazdów służbowych i konferencji,
 • bieżące obsługiwanie sekretariatu,
 • zaopatrywanie Instytutu w środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, środki trwałe i wyposażenie,
 • obsługa transportowa,
 • gospodarowanie flotą samochodów służbowych.
 1. Archiwum i biblioteka (AIB), w którego zakres wchodzą:
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie postępowania z dokumentacją
  i przygotowania jej do przekazania do archiwum,
 • przyjmowanie, gromadzenie, ewidencjonowanie, udostępnianie i przechowywanie dokumentacji papierowej oraz cyfrowej utworzonej w komórkach IRT, oraz zbioru bibliotecznego,
 • przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
 • przeprowadzanie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
 • współpraca z archiwum państwowym,
 • udostępnianie zarchiwizowanej dokumentacji oraz zbioru bibliotecznego pracownikom Instytutu oraz osobom fizycznym lub prawnym,
 • merytoryczna administracja elektronicznego systemu rejestracji korespondencji i spraw, w tym jego modyfikacja oraz szkolenie nowych użytkowników,
 • merytoryczna administracja i zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Zespoły (1), (2), (3), (4), (5), o których mowa w §8 pkt. 1, w zakresie swojej specjalizacji merytorycznej realizują zadania:

 • określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawie ochrony środowiska oraz ustawie ochronie przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego,
 • związane z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie, w tym
  z prowadzeniem postępowań w ramach ocen oddziaływania na środowisko, określone
  w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i przepisach wykonawczych,
 • związane z prowadzeniem polityki rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego, określone w ustawie  zasadach prowadzenia polityki rozwoju i przepisach wykonawczych,
 • związane z monitorowaniem polityk publicznych wraz z oceną ich wpływu na rozwój regionalny i przestrzenny oraz wspieraniem budowy systemu monitorowania interwencji publicznych ukierunkowanych terytorialnie,
 • związane z przygotowywaniem projektów polityk, strategii, programów, planów, raportów, analiz, studiów, koncepcji stanowiących podstawę programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, ochrony środowiska oraz określenia uwarunkowań
  i kierunków polityki rozwoju, w tym polityki przestrzennej,
 • związane z badaniem wielokryterialnych i wielosektorowych powiązań przestrzennych
  i planowaniem obszarów funkcjonalnych, w tym transgranicznych,
 • związane z  merytorycznym i technicznym przygotowaniem prezentacji i wystąpień na bieżące potrzeby Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Marszałkowskiego oraz Dyrekcji,
 • związane z budową zbiorów danych tworzących bazę wiedzy o regionie,
 • związane z opracowywaniem analiz przestrzennych w GIS oraz prace graficzne związane ze składaniem i edytowaniem map na podstawie danych z systemu informacji przestrzennej,
 • związane z prowadzeniem współpracy transgranicznej i międzynarodowej województwa dolnośląskiego,  
 • w ramach prac naukowo - badawczych i badawczo-rozwojowych realizowanych przez IRT,
 • związane z opracowywaniem artykułów i innych publikacji upowszechniających  dorobek IRT,
 • związane z opracowywaniem wniosków, uwag i opinii do dokumentów sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej i UE oraz instytucje branżowe,
 • związane z organizacją i utrzymaniem sieci współpracy IRT i władz regionu  z partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz instytucjami badawczymi (krajowymi oraz zagranicznymi,
 • związane z  organizacją i realizacją krajowych i zagranicznych staży, praktyk i wymiany pracowników, 
 • związane z uczestnictwem i organizacją konferencji i spotkań,
 • związane ze stałym podnoszeniem kompetencji i umiejętności. 

3. Wszystkie Zespoły, o których mowa w §8 pkt. 1 ponadto:

 • realizują czynności administracyjno-biurowe związane z prowadzonymi sprawami, zgodnie z regulaminem i zarządzeniami Dyrektora,
 • przygotowują projekty Uchwał Zarządu WD oraz Sejmiku WD w ramach prowadzonych przez nie czynności,
 • uczestniczą w pracach analitycznych, projektowych i formalno-prawnych prowadzonych
  w innych pracowniach,
 • przygotowują publikacje na stronę www IRT,
 • realizują inne zadania powierzone przez Dyrektora i Zastępców Dyrektora.

4. Wszystkie Zespoły, o których mowa w §8 pkt. 1 podlegają Dyrektorowi Instytutu.

 

 

Zasady wykonywania obowiązków kierownictwa Instytutu, podejmowania
decyzji i podpisywania pism

§9

1.  W skład Kierownictwa Instytutu wchodzą Dyrektor, jego Zastępcy oraz Główny Księgowy.

2.  Instytutem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Instytutu, w tym w szczególności: 

 • nadzoruje realizację zadań statutowych Instytutu oraz wieloletnich i rocznego planów pracy,
 • kształtuje politykę działania Instytutu w zakresie zadań statutowych,
 • jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy dla zatrudnionych w Instytucie,
 • odpowiada za realizację zadań Instytutu określonych Statutem, uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

3.  Zastępca dyrektora ds. polityki przestrzennej (DPP) realizuje zadania określone przez Dyrektora w tym w szczególności:

 • organizuje i sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu tworzenia regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej i rozwoju narzędzi GIS,
 • nadzoruje realizację zadań określonych w rocznym i wieloletnich planach pracy, zgodnie z ustnym lub pisemnym powierzeniem przez Dyrektora,
 • sprawuje zwierzchność nad pracami zespołów i komórek w zakresie powierzonych zadań merytorycznych,
 • zastępuje Dyrektora Instytutu podczas jego nieobecności.

4.  Zastępca dyrektora ds. rozwoju nauki (DRN) realizuje zadania określone przez Dyrektora, w tym w szczególności:

 • organizuje i sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z rozwojem profilu naukowego Instytutu,
 • nadzoruje politykę wydawniczą i publikacyjną Instytutu,
 • nadzoruje realizację zadań określonych w rocznym i wieloletnich planach pracy, zgodnie z ustnym lub pisemnym powierzeniem przez Dyrektora,
 • sprawuje zwierzchność nad pracą zespołów i komórek w zakresie powierzonych zadań merytorycznych,
 • zastępuje Dyrektora Instytutu podczas jego nieobecności.

5.  Wyznaczanie Zastępcy przejmującego obowiązki Dyrektora na czas jego nieobecności, określane są w formie pisemnej.

6.  Dyrektor Instytutu może powołać Radę Techniczną IRT pełniącą funkcję doradczą Dyrektora.

§ 10

Obsługę prawną Instytutu według odrębnie określonych zasad sprawuje radca prawny.

§11

1.  Całokształtem pracy w ramach komórek organizacyjnych Instytutu kierują kierownicy tych komórek, ponosząc w tym zakresie odpowiedzialność przed Dyrektorem lub jego Zastępcami.

2.  Obowiązki i uprawnienia osób wykonujących funkcje kierownicze i samodzielne dotyczą także pracowników spełniających stale lub czasowo funkcje zastępcze w czasie sprawowania tych funkcji.

 

Postanowienia końcowe

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, Statut IRT, Uchwały Sejmiku i Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz zarządzenia Dyrektora Instytutu.

§13

Wszelkie zmiany regulaminu wymagają właściwej formy do jego wprowadzenia.

 

 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

                               Cezary Przybylski
 

 

 

2016-10-12  Opublikował: Beata Grzebiela