Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum aktualności - BIP IRT

 • 2 Postępowanie. Przetarg publiczny ustny na sprzedaż rzeczowego składnika majątku ruchomego

  Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza  przetarg publiczny ustny na sprzedaż samochodu osobowego Subaru Forester (2 postępowanie przetargowe).

  Szczegółowe informacje w załączniku z dnia 21.04.2021 r.

  Rozwiń artykuł 2 Postępowanie. Przetarg publiczny ustny na sprzedaż rzeczowego składnika majątku ruchomego
 • Przetarg publiczny ustny na sprzedaż rzeczowego składnika majątku ruchomego

  Instytut Rozwoju Terytorialnego ogłasza  przetarg publiczny ustny na sprzedaż samochodu osobowego Subaru Forester.

  Szczegółowe informacje w załączniku z dnia 6.04.2021 r.

  W związku z brakiem chętnych do uczestnictwa w w/w przetargu samochód nie został sprzedany.

  Rozwiń artykuł Przetarg publiczny ustny na sprzedaż rzeczowego składnika majątku ruchomego
 • PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (PZPWD) - STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

  Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U z 2018 poz. 913 ze zm.), w związku z art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2017 poz. 1405 ze zm.), zawiadamia się o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

  W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją prowadzonego postępowania oraz złożenia uwag i wniosków do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Uwagi i wnioski do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej (zalecane jest wykorzystanie dołączonego formularza) lub ustnie do protokołu należy składać do:

  Instytutu Rozwoju Terytorialnego

  ul. Jana Władysława Dawida 1 a

  50 - 527 Wrocław

   

  lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: konsultacjePZPWD@irt.wroc.pl

  w terminie do 21 grudnia 2018 r.

  W tytule listu/maila należy wpisać: „SOOŚ PZPWD”.

  Zgodnie przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Dane osobowe składających uwagi i wnioski osób fizycznych będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z procedurą konsultacji społecznych projektu Planu Zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego.
  2. Administratorem danych osobowych osoby fizycznej jest Instytut Rozwoju Terytorialnego.
  3. Osobie fizycznej przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  Załączniki do pobrania:

  Obwieszczenie Zarządu województwa dolnośląskiego w zamieszczonym poniżej załączniku.

  Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  znajduje się na stronie internetowe Instytutu Rozwoju Terytorialnego z uwagi na dużą objętość plików.

  Formularz składania uwag i wniosków  w zamieszczonym poniżej załączniku.

  Rozwiń artykuł PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (PZPWD) - STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • Stosownie do Postanowienia nr 2 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 VI 2018r. w sprawie skierowania projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania i uzgadniania, w związku z art. 41 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) poniżej ...

  Rozwiń artykuł Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnosląskiego
 • Uchwały antysmogowe dla województwa dolnośląskiego przyjęte 30 listopada 2017 r.

  SEJMIK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W DNIU 30 LISTOPADA 2017 R. PRZYJĄŁ UCHWAŁY ANTYSMOGOWE DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

  Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 listopada 2017 r. przyjął uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

  Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. (poz.5153, 5154, 5155).

   

  Załączniki:

  1. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r.
  2. Uchwała Nr XLI/1405/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  3. Uzasadnienie do uchwały Nr XLI/1405/17.
  4. Uchwała Nr XLI/1406/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  5. Uzasadnienie do uchwały Nr XLI/1406/17.
  6. Uchwała Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  7. Uzasadnienie do uchwały Nr XLI/1407/17.
  8. Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie uchwał w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (z dołączonym tabelarycznym zestawieniem rozpatrywanych opinii jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych uwag i wniosków).
  9. Zestawienie tabelaryczne zawierające opinie jednostek samorządu terytorialnego.
  10. Zestawienie tabelaryczne zawierające uwagi i wnioski zgłoszone w postępowaniu z udziałem społeczeństwa.

   

  Rozwiń artykuł Uchwały antysmogowe dla województwa dolnośląskiego przyjęte 30 listopada 2017 r.
 • KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZOSTAŁY PRZEDŁUŻONE

  Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie przedłużenia terminu składnia uwag i wniosków do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

  Projekty ww. uchwał zostały opublikowane i do 31 października 2017 r. można zgłaszać do nich uwagi.

  Załączniki:

  • Uchwała Nr 4325/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  • Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r.
  • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego z wyłączeniem Gminy Miejskiej Wrocław i uzdrowisk ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Wrocław ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  • Formularz zgłaszania uwag do projektów uchwał antysmogowych
  Rozwiń artykuł KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZOSTAŁY PRZEDŁUŻONE
 • KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

  KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

  W dniu 10 lipca 2017 r. Zarząd województwa dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

  Obecnie projekty ww. uchwał zostały opublikowane i do końca września 2017 r. można zgłaszać do nich uwagi.

  Załączniki:

  • Uchwała nr 4071/V/17 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  • Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.
  • Projekt uchwały dla województwa dolnośląskiego z wyłączeniem gminy miejskiej Wrocław i uzdrowisk
  • Projekt uchwały dla gminy miejskiej Wrocław
  • Projekt uchwały dla uzdrowisk
  • Formularz zgłaszania uwag do projektów uchwał antysmogowych.

  Załącznik do pobrania z załączonych plików, widoczne po rozwinięciu treści całego artykułu.

   

  Rozwiń artykuł KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
 •  

  Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 30 kwietnia 2015 Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął jednogłośnie Uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (Uchwała Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.).  

  Przystąpienie do prac nad nowym planem województwa spowodowane jest koniecznością dostosowania planu do nowego zakresu Ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, obowiązującej od dnia 8 kwietnia 2014 r., wprowadzającej zmiany do Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to m.in. następujące obowiązki:

  1. Obowiązek wyznaczenia w planie województwa granic i zasad zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym oraz, w zależności od potrzeb, granic i zasad zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym. W województwie dolnośląskim istnieje obowiązek wyznaczenia 4 typów obszarów: miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego oraz obszarów funkcjonalnych wiejskiego, górskiego i przygranicznego.

  2. Obowiązek uchwalenia planu miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego jako części planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

  Ponadto na podstawie art. 88 f ust.7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469)   istnieje obowiązek wprowadzenia do planu województwa informacji zawartych na mapach zagrożenia i ryzyka powodziowego w terminie 30 miesięcy od dnia przekazania tych map. Mapy takie zostały opracowane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i przekazane w dniu 15 kwietnia dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW).

   

  dr Maciej Zathey

  DYREKTOR

  INSTYTUTU ROZWOJU TERYTORIALNEGO

  Rozwiń artykuł Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego.
 • Konkurs na logo LGOF

  UWAGA!! „Informujemy, że nastąpiła zmiana w regulaminie konkursu na projekt logo projektu „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”. Zmianie ulega §5 ust.3 regulaminu konkursu i przyjmuje brzmienie: "Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 27 stycznia 2013r.”

  Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT) zaprasza do udziału w konkursie na zaprojektowanie logo dla projektu „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” realizowanego w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu Terytorialnego w zakresie planowania obszarów funkcjonalnych.

  Ideą projektu jest wypracowanie zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF. Powiązania transportowe stanowią kluczowe zagadnienia dla rozwoju tego obszaru. Z dotychczasowych analiz i dokumentów wynika konieczność uspójnienia układu wewnętrznych i zewnętrznych powiązań transportowych, koordynacji działań dotyczących inwestycji drogowych i kolejowych z planowaniem obszarów rozwoju osadnictwa oraz z potrzebami największych pracodawców tego regionu, a także konieczność podjęcia wspólnych działań i wypracowania wytycznych w tym zakresie. Działania zaplanowane w projekcie umożliwią realizację tych celów.

  Termin składania prac: 15.01.2014 r.

  Nagroda za projekt konkursowy  1 200 zł

  Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin

  Rozwiń artykuł Konkurs na logo LGOF