Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych - RODO - BIP IRT

 • INFORMATOR RODO

  Czym jest rozporządzenie 2016/679 zwane także RODO?

  Jest to europejski zbiór praw osób fizycznych i obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających. Rozporządzenie określa na jakich zasadach należy przetwarzać dane osobowe, jakie podstawy prawne należy posiadać aby przetwarzanie było zgodne z prawem oraz jakie prawa osoby fizyczne posiadają w związku z przetwarzaniem ich danych.

  Czy rozporządzenie 2016/679 jest nadrzędnym aktem prawnym w stosunku do przepisów krajowych?

  Nie, wszystkie przepisy są równe i wymagalne w takim samym zakresie. Rozporządzenie 2016/679 jedynie określa ramy w jakich ustawodawcy powinni się poruszać  w ustalaniu przepisów krajowych aby nie naruszyć podstawowych praw i wolności osób fizycznych.

  Jaki jest cel RODO?

  Podstawowym celem RODO jest ochrona osób fizycznych związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz ujednolicenie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych w całej Europie.

  Kim jest administrator?

  Administrator może być wyznaczony lub uprawniony przez przepisy do przetwarzania danych osobowych lub może być nim osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

  Kim jest inspektor ochrony danych, zwany także IOD?

  IOD to osoba czuwająca nad procesami przetwarzania danych osobowych, badająca ich zgodność z przepisami. Z IOD kontaktować się mogą wszyscy, których administrator przetwarza dane osobowe. 

  Czym są dane osobowe?

  Wszelkie informacje o osobie fizycznej na podstawie, których możemy ją zidentyfikować lub już została zidentyfikowana, np.: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

  Czym jest przetwarzanie?

  Są to różne operacje wykonywane na danych, bez względu na to, czy są wykonywane przez systemy, aplikacje czy przez człowieka, między innymi takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  Kto kontroluję przestrzeganie RODO?

  W każdym kraju Unii Europejskiej został powołany organ nadzorczy, którego zadaniem jest kontrola przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.
  W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Urząd mieści się w Warszawie na ul. Stawki 2, a Prezesem obecnie jest Jan Nowak. 

  Czym jest obowiązek informacyjny?

  Obowiązek informacyjny wynika z art. 13 i 14 rozporządzenia 2016/679. Obowiązek informacyjny administrator musi spełnić przy pozyskiwaniu danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Jeżeli dane są pozyskiwane są z innego źródła niż osoba fizyczna, której dane dotyczą to obowiązek informacyjny należy spełnić w ciągu 30 dni od pobrania danych. Wykonując obowiązek informacyjny administrator musi podać:

  a)       swoją tożsamość i dane kontaktowe;

  b)       dane kontaktowe inspektora ochrony danych;

  c)       cele i podstawę prawną przetwarzania danych osobowych;

  d)       informację o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych;

  e)       informację o przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (jeżeli występuje);

  f)        czas przetwarzania danych osobowych;

  g)       informację o przysługujących prawach na mocy RODO;

  h)       informację czy podanie danych jest wymogiem i jakim oraz jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania (jeżeli administrator pobiera dane osobowe bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą);

  i)         informacje o kategoriach danych (jeżeli administrator pobiera dane z innego źródła niż osoba fizyczna, której dane dotyczą);

  j)         informacje o źródle danych (jeżeli administrator pobiera dane z innego źródła niż osoba fizyczna, której dane dotyczą);

  informację o zautomatyzowanym przetwarzaniu i profilowaniu (jeżeli występuje).

  Co muszę zrobić aby skorzystać z praw przysługujących mi na mocy RODO?

  Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza administrator może zażądać realizacji swoich prawa w każdej formie, jednak zawsze musi poddać się weryfikacji tożsamości.
  W przypadku braku weryfikacji administrator ma prawo odmówić realizacji praw. Prawa osób fizycznych realizowane są w ciągu 30 dni od złożenia żądania, jeżeli są zasadne. W przypadku braku zasadności żądania osoba fizyczna otrzymuję informację zawierającą uzasadnienie odmowy realizacji prawa także w ciągu 30 dni od złożenia żądania. 

  Jakie prawa przysługują osobie fizycznej, której dane są przetwarzane?

  1. Prawo do sprostowania danych jeżeli są niepoprawne.
  2. Prawo do usunięcia danych jeżeli nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych.
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania jeżeli osoba fizyczna, kwestionuje prawidłowość danych osobowych bądź dane osobowe były przetwarzane bez podstawy prawnej.
  4. Prawo do przeniesienia danych do innego administratora jeżeli dane były przetwarzane
   w sposób zautomatyzowany i na podstawie zgody lub umowy.
  5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania z powodu szczególnej sytuacji nadrzędnej
   w stosunku do podstawy prawnej do przetwarzania.
  6. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu jeżeli takie występuje.
  7. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
  8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli zostały naruszone przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KORESPONDENCJI

  Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy J. Wł. Dawida 1a; 50-527 Wrocław. Z administratorem mogą się Państwo kontaktować przez adres e-mail: rodo@irt.wroc.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem.
  2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl
  3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tzn. w celu prowadzenia korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
  4. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z normatywów kancelaryjno-archiwalnych uzgodnionych z Archiwum Państwowym we Wrocławiu, a opracowanych na podstawie: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.).
  7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  - prawo dostępu,
  - prawo do sprostowania,
  - prawo do ograniczenia
  - prawo do wniesienia sprzeciwu,
  - prawo do usunięcia,
  - prawo do przenoszenia,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


  KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIANIEM INFORMACJI PUBLICZNEJ

  Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy J. Wł. Dawida 1a; 50-527 Wrocław. Z administratorem mogą się Państwo kontaktować przez adres e-mail: rodo@irt.wroc.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem.
  2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl
  3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku podjęciem działań w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niekonieczne do załatwienia sprawy. W uzasadnionych przypadkach konsekwencją niepodania wymaganych danych niezbędnych do udostępnienia informacji jest brak możliwości podjęcia działać w związku z udostępnieniem informacji publicznej.
  5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z normatywów kancelaryjno-archiwalnych uzgodnionych z Archiwum Państwowym we Wrocławiu, a opracowanych na podstawie: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.).
  7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  - prawo dostępu,
  - prawo do sprostowania,
  - prawo do ograniczenia
  - prawo do wniesienia sprzeciwu,
  - prawo do usunięcia,
  - prawo do przenoszenia,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


  KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

  Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy J. Wł. Dawida 1a; 50-527 Wrocław. Z administratorem mogą się Państwo kontaktować przez adres e-mail: rodo@irt.wroc.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem.
  2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl
  3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są inne dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  4. Przepisy prawa pracy: art. 22 (1) Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
  5. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
  6. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  7. Wszystkie dane osobowe wszystkich osób fizycznych, które będą brały udział w procesie rekrutacji, zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonym procesie rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
  8. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  - prawo dostępu,
  - prawo do sprostowania,
  - prawo do ograniczenia
  - prawo do wniesienia sprzeciwu,
  - prawo do usunięcia,
  - prawo do przenoszenia,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

  Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy J. Wł. Dawida 1a; 50-527 Wrocław. Z administratorem mogą się Państwo kontaktować przez adres e-mail: rodo@irt.wroc.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem.
  2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl
  3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
  a) zawartej umowy,
  b) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
  c) Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - art. 1, 6 oraz 6a.
  Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu:
  a) prowadzenia rejestru pracowników, akt pracowniczych i ewidencji czasu ich pracy.
  b) zgłoszenia pracowników i członków ich rodzin do ZUS, ich aktualizacji i przekazywania danych o zwolnieniach,
  c) prowadzenia rozliczeń z pracownikami, wypłaty wynagrodzeń, naliczania obciążeń oraz naliczania składek do ZUS.
  4. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia umowy. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji celów związanych z wypełnieniem obowiązku prawego nałożonego na administratora. W przypadku nie podania danych osobowych administrator nie będzie mógł wykonać czynności cywilno-prawnych, a tym samym zatrudnić osoby fizycznej, której dane dotyczą.
  5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Dane osoby zatrudnionej przechowywane są przez cały okres zatrudnienia, a następnie przez 10 lat po zakończeniu umowy.
  7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  - prawo dostępu,
  - prawo do sprostowania,
  - prawo do ograniczenia
  - prawo do wniesienia sprzeciwu,
  - prawo do usunięcia,
  - prawo do przenoszenia,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRAKTYKANTÓW

  Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy J. Wł. Dawida 1a; 50-527 Wrocław. Z administratorem mogą się Państwo kontaktować przez adres e-mail: rodo@irt.wroc.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem.
  2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl
  3. Administrator przetwarza dane w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z realizacją praktyk zawodowych.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości realizacji praktyk zawodowych.
  5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy,
  a następie przez okres wynikający z normatywów kancelaryjno-archiwalnych uzgodnionych z Archiwum Państwowym we Wrocławiu, a opracowanych na podstawie: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.).
  7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  - prawo dostępu,
  - prawo do sprostowania,
  - prawo do ograniczenia
  - prawo do wniesienia sprzeciwu,
  - prawo do usunięcia,
  - prawo do przenoszenia,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STAŻYSTÓW

  Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy J. Wł. Dawida 1a; 50-527 Wrocław. Z administratorem mogą się Państwo kontaktować przez adres e-mail: rodo@irt.wroc.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem.
  2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl
  3. Administrator przetwarza dane w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z realizacją stażu pracy.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości realizacji stażu pracy.
  5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z normatywów kancelaryjno-archiwalnych uzgodnionych z Archiwum Państwowym we Wrocławiu, a opracowanych na podstawie: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.).
  7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  - prawo dostępu,
  - prawo do sprostowania,
  - prawo do ograniczenia
  - prawo do wniesienia sprzeciwu,
  - prawo do usunięcia,
  - prawo do przenoszenia,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW

  Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy J. Wł. Dawida 1a; 50-527 Wrocław. Z administratorem mogą się Państwo kontaktować przez adres e-mail: rodo@irt.wroc.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem.
  2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl
  3. Administrator przetwarza dane w celu zawarcia i realizacji umowy lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  4. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości zawarcia umowy.
  5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z normatywów kancelaryjno - archiwalnych uzgodnionych z Archiwum Państwowym we Wrocławiu, a opracowanych na podstawie: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.).
  7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  - prawo dostępu,
  - prawo do sprostowania,
  - prawo do ograniczenia
  - prawo do wniesienia sprzeciwu,
  - prawo do usunięcia,
  - prawo do przenoszenia,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZAPYTAŃ OFERTOWYCH

  Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy J. Wł. Dawida 1a; 50-527 Wrocław. Z administratorem mogą się Państwo kontaktować przez adres e-mail: rodo@irt.wroc.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem siedziby.
  2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl
  3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) wynikającego z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w sprawie przeprowadzenia zapytania ofertowego.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości przeprowadzenia zapytania ofertowego.
  5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z normatywów kancelaryjno-archiwalnych uzgodnionych z Archiwum Państwowym we Wrocławiu, a opracowanych na podstawie: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.).
  7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  - prawo dostępu,
  - prawo do sprostowania,
  - prawo do ograniczenia
  - prawo do wniesienia sprzeciwu,
  - prawo do usunięcia,
  - prawo do przenoszenia,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy J. Wł. Dawida 1a; 50-527 Wrocław. Z administratorem mogą się Państwo kontaktować przez adres e-mail: rodo@irt.wroc.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem.
  2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Mateusz Szenbek. Z inspektorem można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl
  3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w sprawie przeprowadzenia postępowania ofertowego i podpisania umowy na realizację zadania publicznego.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości przeprowadzenia postępowania ofertowego i podpisania umowy na realizację zadania publicznego.
  5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z normatywów kancelaryjno-archiwalnych uzgodnionych z Archiwum Państwowym we Wrocławiu, a opracowanych na podstawie: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.).
  7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  - prawo dostępu,
  - prawo do sprostowania,
  - prawo do ograniczenia
  - prawo do wniesienia sprzeciwu,
  - prawo do usunięcia,
  - prawo do przenoszenia,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Rozwiń artykuł INFORMATOR RODO