Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

2017 r. - BIP IRT

Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego wydane w trybie postępowania administracyjnego dotyczącego uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 51 ust. 1 pkt.1 oraz art. 53 ust. 4 pkt. 10 i 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym.

Obwieszczenia są umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego na okres 14 dni.

 • Obwieszczenie z dnia 29.12.2017

  Budowa stacji transformatorowej SN/nn na stacji PKP Świebodzice, w ramach inwestycji „Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Wrocław Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach” – dokumentacja projektowa na ST. Wałbrzych Szczawienko oraz aktualizacja dokumentacji projektowej na ST. Świebodzice” Pl. Dworcowy 1a, Świebodzice, przewidzianej do realizacji na terenie działki: Nr 43/25 obręb Śródmieście 3 – będącej własnością Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” z/s w Warszawie, al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 29.12.2017
 • Obwieszczenie z dnia 28.12.2017

  Budowa sieci kablowych niskiego napięcia 0,4 kV zasilających budynki znajdujące się na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Hallera, budowa sieci oświetlenia terenu w/w kompleksu, posadowienie agregatu prądotwórczego w pomieszczeniu istniejącej stacji transformatorowej w budynku nr 51 wraz z baterią zbiorników oleju napędowego i z instalacją paliwową (do napełniania, czerpania i odpowietrzania), remont elewacji, dachu i części pomieszczeń budynku nr 51 (stacja transformatorowa) wraz z wymianą rozdzielnic niskiego napięcia realizowanej w ramach zadania: „Przebudowa sieci energetycznej wraz ze stacją transformatorową w kompleksie wojskowym 2847 przy ul. Gen. J. Hallera 36/38 we Wrocławiu”.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 28.12.2017
 • Obwieszczenie z dnia 21.12.2017

  Budowa gazociągu średniego ciśnienia (MOP 0,5 MPa) PE DE63 – skrzyżowanie z torami PKP nr 284 relacji Legnica-Jerzmanice Zdrój w km 8,9 – 8,9.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 21.12.2017
 • Obwieszczenie z dnia 14.12.2017

  Wykonanie rurociągu melioracyjnego – zarurowanie rowu przy drodze gminnej w miejscowości Ligotka, działka nr 149, gmina Prusice wraz z włączeniem przepustu rowu przydrożnego na działce nr 149 i wlotem rowu na działce nr 131 w miejscowości Ligotka, gmina Prusice na częściach działek nr 104, 131 i 149 obręb Ligotka.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 14.12.2017
 • Obwieszczenie z dnia 14.12.2017

  Budowa linii elektroenergetycznej nN dla zasilania działek nr 194/1 i 194/5, na działkach nr 194/1, 194/5, 36, 84, 85/5 obręb 0009 Krajów, gmina Krotoszyce. 

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 14.12.2017
 • Obwieszczenie z dnia 07.12.2017

  Rozbudowa istniejącego budynku laboratoryjnego o magazyn krwi i jej składników wraz z wyposażeniem oraz rezerwowym źródłem zasilania na potrzeby RCKiK we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9 we Wrocławiu (oznaczenia geodezyjne: działki nr 52, 53, AM-6, obręb Plac Grunwaldzki)

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 07.12.2017
 • Obwieszczenie z dnia 01.12.2017

  1) przebudowa dróg gminnych, 2) przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych, 3) przebudowa i budowa chodników, 4) przebudowa skrzyżowań z drogą powiatową, 5) przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej, 6) usunięcie ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną w miejscowości Chodlewko, gmina Prusice na działkach nr 65/10 i 64/2, oraz częściach działek nr 44 i 67/4 obręb Chodlewko.

    

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 01.12.2017
 • Obwieszczenie z dnia 01.12.2017

  Modernizacja linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Pielgrzymka. Inwestycja obejmuje działki ewidencyjne: 320/8, 320/7, 1011 – obręb 0004 Pielgrzymka.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 01.12.2017
 • Obwieszczenie z dnia 01.12.2017

  Wykonanie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi do działek budowlanych w miejscowości Jagoszyce gmina Prusice usytuowanych na działce nr 42/4, częściach działek nr 42/1, 42/3, 59, 60, 65 obręb Jagoszyce oraz części działki nr 235 obręb Budzicz.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 01.12.2017
 • Obwieszczenie z dnia 21.11.2017

  Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Marcinowo na części działki nr 225/2 AM-1 obręb Marcinowo, gmina Trzebnica, w zakresie zmiany linii rozgraniczających teren inwestycji.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 21.11.2017
 • Obwieszczenie z dnia 20.11.2017

  Budowa linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej SN 15kV na dz. nr 372/1, AM-4, obręb Biskupice, gm. Jelcz-Laskowice, w granicach terenów zamkniętych.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 20.11.2017
 • Obwieszczenie z dnia 20.11.2017

  Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN wyprowadzonej ze stacji transformatorowej R-812-31 obwody X-3, X-4 Kłodzko ul. Dr Janusza Korczaka (Świerczewskiego).

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 20.11.2017
 • Obwieszczenie z dnia 20.11.2017

  Rozbudowa sieci wodociągowej – Zimny Dwór obr. 2 Pełcznica w Świebodzicach.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 20.11.2017
 • Obwieszczenie z dnia 08.11.2017

  Budowa części ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Ślężna – ul. Motylkowa we Wrocławiu na dz. nr 1, AM-1, obręb Ołtaszyn we Wrocławiu.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 08.11.2017
 • Obwieszczenie z dnia 31.10.2017

  Modernizacja linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Pielgrzymka.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 31.10.2017
 • Obwieszczenie z dnia 06.11.2017

  Budowa zewnętrznych instalacji wraz z urządzeniami (sieci zakładowych)– na terenie działki nr 98/1, obręb 0023 Łosice, gmina Długołęka.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 06.11.2017
 • Obwieszczenie z dnia 31.10.2017

  Przebudowa przejścia podziemnego wraz z odwodnieniem pomiędzy peronami, przebudowa wiat peronowych z dostosowaniem do nowej wysokości peronów i zabudowy windy oraz pochylni dla niepełnosprawnych, skrócenie peronów, zmiana wysokości peronów, zabudowa nowego oświetlenia peronów, przejścia podziemnego, zabudowa nowej infrastruktury telekomunikacyjnej – informacja pasażerska, monitoring, nowe odwodnienie peronów i torów.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 31.10.2017
 • Obwieszczenie z dnia 25.10.2017

  Budowa nowego przejścia podziemnego pomiędzy peronami, przebudowa wiat peronowych z dostosowaniem do nowej wysokości peronów i zabudowa wind dla niepełnosprawnych, skrócenie peronów, zmiana wysokości peronów, zabudowa nowego oświetlenia peronów, zabudowa nowej infrastruktury telekomunikacyjnej (informacja pasażerska), monitoring oraz nowe odwodnienie peronów i torów.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 25.10.2017
 • Obwieszczenie z dnia 20 października 2017r.

  Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY GLO3024 wraz z przyłączem energetycznym oraz urządzeniami nadawczymi umieszczonymi wewnątrz obrysu wieży, na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 96/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Klucze, gmina Głogów, powiat głogowski, województwo dolnośląskie. 

    

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 20 października 2017r.
 • Obwieszczenie z dnia 12.10.2017

  Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci kablowo-napowietrznej nN, dz. o nr 135/23, 137/2, 135/22, 137/1, 96/3, 96/4, 37/3, 37/6, 37/2, 37/5, 142, 144/3, 144/2, 133/26, 96/2, 133/6, 133/7, 133/13, 95, 17/2, 17/3, 17/8, 17/9, 17/1, 106, 17/22 obręb 0007 Pęcław w gminie Pęcław.

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 12.10.2017