Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Statut IRT - BIP IRT

Statut Instytutu Rozwoju Terytorialnego nadany został  uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXXI/875/13 z 14 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Rozwoju Terytorialnego. Zmiany statutu wprowadzone zostały uchwałami Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr: LII/1874/18 z 25 października 2018 r. oraz XXVI/590/20 z 10 grudnia 2020 r.

 

Statut Instytutu Rozwoju Terytorialnego ujednolicony przez IRT

§ 1. Instytut Rozwoju Terytorialnego, zwany dalej Instytutem działa zgodnie z:
1) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
3) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4) ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
5) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
6) ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
7) ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
7a) ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
8) uchwałą nr VI/23/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia Instytutu Rozwoju Terytorialnego, zmienionej uchwałą nr XXXI/874/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/23/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z  dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego;
9) niniejszym statutem.

§ 2.1. Instytut działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Instytutu jest Wrocław.

§ 3.1. Instytut jest jednostką organizacyjną Województwa Dolnośląskiego działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Instytut wykonuje opracowania na rzecz organów samorządu województwa oraz podporządkowanych im jednostek nieodpłatnie.

§ 4. Do zadań Instytutu należy:
1) realizowanie zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego, określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach wykonawczych;
2) realizowanie zadań w zakresie prowadzenia polityki rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego, określonych w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i przepisach wykonawczych;
3) realizowanie zadań w zakresie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, ocen oddziaływania na środowisko, transgranicznych oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego, określonych w ustawie  o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i przepisach wykonawczych;
4) realizacja zadań w zakresie tworzenia i użytkowania infrastruktur informacji przestrzennej, określonych w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej i przepisach wykonawczych;
5) przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych wynikających z realizacji przepisów prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego i innych przepisów na podstawie których działa Instytut, w zakresie zadań organów samorządu województwa;
6) monitoring polityk publicznych wraz z oceną rozwoju w ujęciu regionalnym i przestrzennym;
7) opracowywanie raportów o rozwoju społeczno - gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym wraz z rekomendacjami dla polityki rozwoju;
8) przygotowanie projektów polityk, strategii, programów, planów, raportów, analiz, studiów, koncepcji, stanowiących podstawę programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, ochrony środowiska, rozwoju sieci drogowej oraz określenia uwarunkowań i kierunków polityki rozwoju, w tym polityki przestrzennej
9) tworzenie i utrzymanie zbiorów danych tworzących bazę wiedzy o sytuacji społeczno - gospodarczej, procesach rozwoju, stanie środowiska oraz zagospodarowaniu przestrzennym regionu potrzebnej do realizacji polityk publicznych w tym polityki rozwoju;
10) działania w zakresie klasyfikacji i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez samorząd województwa;
11) realizacja oraz współpraca w realizacji zadań naukowo - badawczych i rozwojowych, wdrażanie wyników badań z przełożeniem na wsparcie realizacji polityki rozwoju;
12) organizacja i utrzymanie sieci współpracy pomiędzy partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz instytucjami badawczymi, a władzami regionu;
13) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i promocyjnej za pośrednictwem dostępnych mediów w zakresie zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej, polityki rozwoju, ochrony środowiska, rozwoju sieci drogowej oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego;
14) inne zadania z zakresu rozwoju społeczno - gospodarczego, ochrony środowiska oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
15) opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami oraz udział w monitorowaniu jego realizacji.

§ 5. Instytut realizuje swoje zadania statutowe we współpracy z organami władzy samorządowej i rządowej oraz samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, przestrzennego i ochrony środowiska.

§ 6. Dla realizacji zadań statutowych Instytut w ramach posiadanego budżetu może zlecać innym podmiotom wykonanie niezbędnych opracowań.

§ 7. Wykonywanie przez Instytut zadań statutowych dla innych niż określone w § 3 ust. 2 podmiotów odbywać się może w oparciu o zasady pełnego rachunku ekonomicznego - odpłatnie.

§ 8. 1. Instytutem kieruje i reprezentuje jednoosobowo dyrektor.
2.   Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
3.  Dyrektor odpowiada przed Zarządem Województwa Dolnośląskiego za działalność Instytutu.
4.  W czasie nieobecności Dyrektora, jego obowiązki wykonuje Zastępca Dyrektora.

§ 9. 1. Instytut działa na mieniu znajdującym się dotychczas w zarządzie Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego.
2. Działalność Instytutu oparta jest na wieloletnich programach i rocznych planach pracy opracowywanych przez Dyrektora Instytutu i zatwierdzonych przez Zarząd Województwa.

§ 10. Regulamin organizacyjny Instytutu uchwala Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

UCHWAŁA NR LII / 1874 /18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/875/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Rozwoju Terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXI/875/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z  dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Rozwoju Terytorialnego, w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Instytut Rozwoju Terytorialnego, zwany dalej Instytutem, działa zgodnie z:

1) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;

3) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

5) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

6) ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;

7) ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

8) uchwałą nr VI/23/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia Instytutu Rozwoju Terytorialnego, zmienionej uchwałą nr XXXI/874/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/23/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z  dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego;

9) niniejszym statutem.”;

  1. w § 4:
  1. pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przygotowanie projektów polityk, strategii, programów, planów, raportów, analiz, studiów, koncepcji, stanowiących podstawę programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, ochrony środowiska, rozwoju sieci drogowej oraz określenia uwarunkowań i kierunków polityki rozwoju, w tym polityki przestrzennej;”;

  1. pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i promocyjnej za pośrednictwem dostępnych mediów w zakresie zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej, polityki rozwoju, ochrony środowiska, rozwoju sieci drogowej oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Dolnośląskiego 

Paweł Wróblewski

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr XXXI/875/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2013 r.

 

Statut Instytutu Rozwoju Terytorialnego

§ 1. Instytut Rozwoju Terytorialnego, zwany dalej Instytutem działa zgodnie z:

1) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.);
2) ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z. 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.),
3) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),
4) ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
5) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
6) ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.),
7) uchwałą nr VI/23/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia Instytutu Rozwoju Terytorialnego, zmienionej uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXXI/874/13 z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/23/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego,
8) niniejszego statutu.

§ 2.1. Instytut działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Instytutu jest Wrocław.

§ 3.1. Instytut jest jednostką organizacyjną Województwa Dolnośląskiego działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Instytut wykonuje opracowania na rzecz organów samorządu województwa oraz podporządkowanych im jednostek nieodpłatnie.

§ 4. Do zadań Instytutu należy:

1) realizowanie zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego, określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach wykonawczych;
2) realizowanie zadań w zakresie prowadzenia polityki rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego, określonych w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i przepisach wykonawczych;
3) realizowanie zadań w zakresie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, ocen oddziaływania na środowisko, transgranicznych oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego, określonych w ustawie  o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i przepisach wykonawczych;
4) realizacja zadań w zakresie tworzenia i użytkowania infrastruktur informacji przestrzennej, określonych w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej i przepisach wykonawczych;
5) przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych wynikających z realizacji przepisów prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego i innych przepisów na podstawie których działa Instytut, w zakresie zadań organów samorządu województwa;
6) monitoring polityk publicznych wraz z oceną rozwoju w ujęciu regionalnym i przestrzennym;
7) opracowywanie raportów o rozwoju społeczno - gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym wraz z rekomendacjami dla polityki rozwoju;
8) przygotowanie projektów polityk, strategii, programów, planów, raportów, analiz, studiów, koncepcji, stanowiących podstawę programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, ochrony środowiska oraz określenia uwarunkowań i kierunków polityki rozwoju, w tym polityki przestrzennej;
9) tworzenie i utrzymanie zbiorów danych tworzących bazę wiedzy o sytuacji społeczno - gospodarczej, procesach rozwoju, stanie środowiska oraz zagospodarowaniu przestrzennym regionu potrzebnej do realizacji polityk publicznych w tym polityki rozwoju;
10) działania w zakresie klasyfikacji i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez samorząd województwa;
11) realizacja oraz współpraca w realizacji zadań naukowo - badawczych i rozwojowych, wdrażanie wyników badań z przełożeniem na wsparcie realizacji polityki rozwoju;
12) organizacja i utrzymanie sieci współpracy pomiędzy partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz instytucjami badawczymi, a władzami regionu;
13) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i promocyjnej za pośrednictwem dostępnych mediów w zakresie zmian w sytuacji społeczno - gospodarczej, polityki rozwoju, ochrony środowiska oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego;
14) inne zadania z zakresu rozwoju społeczno - gospodarczego, ochrony środowiska oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

§ 5. Instytut realizuje swoje zadania statutowe we współpracy z organami władzy samorządowej i rządowej oraz samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju społeczno -gospodarczego, przestrzennego i ochrony środowiska.

§ 6. Dla realizacji zadań statutowych Instytut w ramach posiadanego budżetu może zlecać innym podmiotom wykonanie niezbędnych opracowań.

§ 7. Wykonywanie przez Instytut zadań statutowych dla innych niż określone w § 3 ust. 2 podmiotów odbywać się może w oparciu o zasady pełnego rachunku ekonomicznego - odpłatnie.

§ 8. 1. Instytutem kieruje i reprezentuje jednoosobowo dyrektor.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
3. Dyrektor odpowiada przed Zarządem Województwa Dolnośląskiego za działalność Instytutu.
4. W czasie nieobecności Dyrektora, jego obowiązki wykonuje Zastępca Dyrektora.

§ 9. 1. Instytut działa na mieniu znajdującym się dotychczas w zarządzie Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego.
2. Działalność Instytutu oparta jest na wieloletnich programach i rocznych planach pracy opracowywanych przez Dyrektora Instytutu i zatwierdzonych przez Zarząd Województwa.

§ 10. Regulamin organizacyjny Instytutu uchwala Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Jerzy Pokój