Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawy prawne funkcjonowania podmiotu - BIP IRT

Uchwała Nr XXXI /874 / 13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwała Nr VI / 23 / 99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie powołania Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu

 

UCHWAŁA NR XXXI/874/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/23/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia
26 lutego 1999 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego
we Wrocławiu


Na podstawie art. 8 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 18 pkt 20 oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale nr VI/23/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu, wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł otrzymuje brzmienie:
„w sprawie utworzenia Instytutu Rozwoju Terytorialnego";

2) użyte w uchwale, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy:
a) „Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Instytut Rozwoju Terytorialnego",
b) „Biuro" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Instytut";

3)§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Do podstawowych zadań Instytutu należy:
1) realizowanie zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego, określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach wykonawczych;
2) realizowanie zadań w zakresie prowadzenia polityki rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego, określonych w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i przepisach wykonawczych;
3) realizowanie zadań w zakresie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, ocen oddziaływania na środowisko, transgranicznych oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego, określonych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i przepisach wykonawczych;
4) realizacja zadań w zakresie tworzenia i użytkowania infrastruktur informacji przestrzennej, określonych w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej i przepisach wykonawczych;
5) przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych wynikających z realizacji przepisów prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego i innych przepisów na podstawie których działa Instytut, w zakresie zadań organów samorządu województwa;
6) archiwizacja planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz wszelkich opracowań studialnych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Województwa Dolnośląskiego przy zastosowaniu technik cyfrowych."

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Jerzy Pokój

 

 

 

Uchwała Nr VI / 23 / 99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie powołania Województwa Biura Urbanistycznego we Wrocławiu

 

Uchwała Nr VI / 23 / 99 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 1999 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego
we Wrocławiu

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576 ze zmianami), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 415 ze zmianami), art. 18 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014), a także w związku z załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 147, poz. 965 ze zmianami) Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala się co następuje:

 

§1

Powołuje się samorządową jednostkę organizacyjną Województwa Dolnośląskiego o nazwie: „Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne" z siedzibą we Wrocławiu zorganizowaną w formie jednostki budżetowej.

 

§2

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne powołuje poprzez połączenie dotychczasowych jednostek budżetowych Województwa Dolnośląskiego pod nazwą:
• Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna we Wrocławiu,
• Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna w Legnicy,
• Regionalne Biuro Urbanistyczne w Wałbrzychu,
• Jeleniogórska Dyrekcja Inicjatyw Gospodarczych w Jeleniej Górze
oraz przyjęcie pracowników, mienia i zobowiązań majątkowych tych jednostek.

 

§3

Do podstawowych zadań biura należy:
• opracowanie i aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego województwa, w tym prowadzenie analiz i studiów w odniesieniu do specyficznych obszarów problemowych województwa,
• edycja konwencjonalna i internetowa elementów Planu Zagospodarowania Przestrzennego województwa jako elementu Strategii Samorządu Województwa Dolnośląskiego w realizacji polityki przestrzennej,
• opracowywanie wniosków i wytycznych do studiów uwarunkowań i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin oraz ich opiniowanie i uzgadnianie,
• archiwizacja planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz wszelkich opracowań studialnych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Województwa Dolnośląskiego przy zastosowaniu technik cyfrowych.
 

 

§4

Biuro działa na terenie województwa Dolnośląskiego.

 

§5

1. Sposób funkcjonowania jednostki oraz jej zadania określa statut Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu w brzmieniu ustalonym odrębną uchwałą.
2. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu uchwali Zarząd Województwa.

 

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Emilian Stańczyszyn

 

 

 

 

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz 293 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 283 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 177 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późniejszymi zmianami).