Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność IRT - BIP IRT

Do zakresu działania Instytutu Rozwoju Terytorialnego należy:

 • realizowanie zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego, określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach wykonawczych;
 • realizowanie zadań w zakresie prowadzenia polityki rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego, określonych w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i przepisach wykonawczych;
 • realizowanie zadań w zakresie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, ocen oddziaływania na środowisko, transgranicznych oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego, określonych w ustawie  o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i przepisach wykonawczych;
 • realizacja zadań w zakresie tworzenia i użytkowania infrastruktur informacji przestrzennej, określonych w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej i przepisach wykonawczych;
 • przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych wynikających z realizacji przepisów prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego i innych przepisów na podstawie których działa Instytut, w zakresie zadań organów samorządu województwa;
 • monitoring polityk publicznych wraz z oceną rozwoju w ujęciu regionalnym i przestrzennym;
 • opracowywanie raportów o rozwoju społeczno - gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym wraz z rekomendacjami dla polityki rozwoju;
 • przygotowanie projektów polityk, strategii, programów, planów, raportów, analiz, studiów, koncepcji, stanowiących podstawę programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, ochrony środowiska oraz określenia uwarunkowań i kierunków polityki rozwoju, w tym polityki przestrzennej;
 • tworzenie i utrzymanie zbiorów danych tworzących bazę wiedzy o sytuacji społeczno -gospodarczej, procesach rozwoju, stanie środowiska oraz zagospodarowaniu przestrzennym regionu potrzebnej do realizacji polityk publicznych w tym polityki rozwoju;
 • działania w zakresie klasyfikacji i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez samorząd województwa;
 • realizacja oraz współpraca w realizacji zadań naukowo - badawczych i rozwojowych, wdrażanie wyników badań z przełożeniem na wsparcie realizacji polityki rozwoju;
 • organizacja i utrzymanie sieci współpracy pomiędzy partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz instytucjami badawczymi, a władzami regionu;
 • prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i promocyjnej za pośrednictwem dostępnych mediów w zakresie zmian w sytuacji społeczno - gospodarczej, polityki rozwoju, ochrony środowiska oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • inne zadania z zakresu rozwoju społeczno - gospodarczego, ochrony środowiska oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto, ze względu na zakres prowadzonych prac IRT współpracuje z sąsiednimi województwami oraz przygranicznymi regionami ościennych państw. Najszersza i najintensywniejsza współpraca prowadzona jest z Wolnym Krajem Związkowym Saksonia w Republice Federalnej Niemiec oraz z krajami czeskimi.

 

Działalność Instytutu obejmuje również wykonywanie merytorycznych zadań na bieżące potrzeby Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Marszałkowskiego (opinie, materiały tekstowe i graficzne, informacje, raporty, edycje opracowań).