Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

2016 r. - BIP IRT

Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego wydane w trybie postępowania administracyjnego dotyczącego uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 51 ust. 1 pkt.1 oraz art. 53 ust. 4 pkt. 10 i 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym.

 • Obwieszczenie z dnia 30.12.2016 r.

  Budowa podziemnych linii kablowych wysokiego napięcia wraz z liniami telesterowniczymi na dz. nr 61, AM-1, obręb Zabłocie, gmina Żukowice, w granicach terenów zamkniętych

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 30.12.2016 r.
 • Obwieszczenie z dnia 30.12.2016 r.

  Budowa magistrali przesyłowej sieci wodociągowej pomiędzy siecią wodociągową średnicy 350 mm na działce nr 180/4 AM-1 obręb Nowy Dwór a miejscem wpięcia do sieci wodociągowej średnicy 160 mm na działce nr 873 AM-2 obręb Minkowice Oławskie lokalizowanej na:

  - częściach działek nr 108/4, 404/2 AM-1 obręb Nowy Dwór,

  - częściach działek nr 256, 257/1, 36/1, 208 AM-1 obręb Piekary,

  - częściach działek nr 319/2, 313, 314, 320, 321, 327 oraz działce nr 326 AM-1 obręb Kopalina,

  - częściach działek nr 536, 808, 811, 813, 814, 844, 876, 860 AM-2 obręb Minkowice Oławskie

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 30.12.2016 r.
 • Obwieszczenie z dnia 29.12.2016r.

  Przebudowa peronu na przystanku osobowym Wrocław-Grabiszyn przy ul. Petuniowej, w km 3.319-3,484 na linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec, na dz. nr 2/6, AM-21, obręb Grabiszyn, w granicach terenów zamkniętych

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 29.12.2016r.
 • Obwieszczenie z dnia 27.12.2016r.

  Rozbudowa istniejącego budynku szpitala poprzez dobudowę pracowni tomografu komputerowego oraz USG wraz z niezbędnym zapleczem magazynowym i socjalnym, usytuowanego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, oznaczenia geodezyjne: obręb: Karłowice AM-16 część działki nr 6/51

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 27.12.2016r.
 • Obwieszczenie z dnia 21.12.2016r.

  Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2 x Dn 450 od sieci ciepłowniczej 2x Dn 700 przy Ps-27/18/5 w rejonie ul. Świeradowskiej do ul. Terenowej we Wrocławiu – etap I, w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 349 relacji Św. Katarzyna – Wrocław Kuźniki w km 7,625, lokalizowanej na terenie działek nr 1/1 i 2/2 AM-3 obręb 0026 Wojszyce, gmina Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR, poz. 25 z późn. zm.).

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 21.12.2016r.
 • Obwieszczenie z dnia 21.12.2016r.

  „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-20kV”, lokalizowanego na terenie działek: nr 2 AM-30, nr 32 AM-33, nr 33 AM-35, nr 43/10 AM-23 obręb Pracze Odrzańskie, miasto Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z Dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami)

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 21.12.2016r.
 • Obwieszczenie z dnia 21.12.2016r.

  przebudowa sieci niskiego napięcia w miejscowości Winnica – powiązanie stacji transformatorowej R-249-4 z siecią nn obwód nr I (zasilany ze stacji R-249-2), obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 4, 8/1, 549/2, obręb 0017 Winnica, gmina Krotoszyce

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 21.12.2016r.
 • Obwieszczenie z dnia 14.12.2016r.

  rozbudowa oświetlenia drogowego na części działek nr 27, 35, 36 AM-1 obręb Biedaszków Mały, gmina Trzebnica

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 14.12.2016r.
 • Obwieszczenie z dnia 14.12.2016r.

  budowia wiaty dla karetek przewidzianego do realizacji we Wrocławiu przy ul. Jantarowej 20, obręb Południe, AM-33, działka nr 24/3 w części dotyczącej: kierunku kalenicy w stosunku do ulicy Jantarowej oraz szerokości wiaty od strony ulic Jantarowej  i Oficerskiej

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 14.12.2016r.
 • Obwieszczenie z dnia 12.12.2016 r.

  budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr TRZ3042 na działce nr ew. 49/3, obręb Wysoki Kościół, gmina Wisznia Mała

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 12.12.2016 r.
 • Obwieszczenie z dnia 21.06.2016 r.11

  Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z dowiązaniem do linii średniego napięcia 20 kV oraz budowa obwodów niskiego napięcia 0,4 kV – obwodu X-1 z R-858-27 w Wilkanowie i X-3 z R-854-32 w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z ich powiązaniem, lokalizowanej na terenie działki: nr 234/6 AM-1, obręb 0004 Niedźwiedna, gmina Bystrzyca Kłodzka, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z Dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami)

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 21.06.2016 r.11
 • Obwieszczenie z dnia 21.11.2016 r.

  budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Wielskiej do ul. Dąbrowskiego na dz. nr 2, AM-65, obręb Lucień i dz. nr 97/6, AM-61, obręb Oleśnica w Oleśnicy, w granicach terenów zamkniętych

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 21.11.2016 r.
 • Obwieszczenie z dnia 21.11.2016 r.

  budowa sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia do Zk na terenie działki nr 16/4 ul. Strzegomska we Wrocławiu – zasilanie budynku biurowo-usługowego „Milenium Tower”, lokalizowanej na terenie działek: nr 8 AM-2, nr 2/2 AM-3 obręb 0028 Grabiszyn, m. Wrocław, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z Dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami)

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 21.11.2016 r.
 • Obwieszczenie z dnia 18.11.2016 r.

  Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu komunikacyjnym na terenie lotniska Wrocław-Strachowice, położonym w granicach działek ewidencyjnych nr 1/46, 1/149, AM 15, obręb Strachowice we Wrocławiu oraz w pasie przyległego terenu niezabudowanego, położonego w granicach działki ewidencyjnej nr 2/14, AM 15, obręb Strachowice (tereny po stronie południowej ulicy Granicznej)

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 18.11.2016 r.
 • Obwieszczenie z dnia 15.11.2016r.

  budowa budynku akademika wojskowego (koszarowego) z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu lokalizowanego na terenie działki nr 2/5 AM-15, obręb nr 0050 Karłowice, m. Wrocław, przy ul. Piotra Czajkowskiego, znajdującej się na liście terenów wojskowych zamkniętych Ministra Obrony Narodowej – decyzja Nr 42/MON z dnia 04.03.2016 roku

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 15.11.2016r.
 • Obwieszczenie z dnia 09.11.2016 r.

  Budowa sieci energetycznej celem zasilania w energię elektryczną Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Zgoda” z siedzibą przy al. Młodych 9 w Jelczu-Laskowicach. Inwestycja jest lokalizowana na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 4, 5 AM-31 obręb Laskowice, położonych w Jelczu-Laskowicach

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 09.11.2016 r.
 • Obwieszczenie z dnia 07.10.2016r.

  Modernizacja dwutorowej linii 20 kV L=714, L=723 – wymiana linii napowietrznych na kablowe w miejscowości Jerzmanice Zdrój, lokalizowanej na terenie działek: nr 375/4 AM-3, nr 347/2 AM-3 i nr 347/1 AM-3 obręb 0003 Jerzmanice Zdrój, gmina Złotoryja, znajdujących się na liście terenów kolejowych zamkniętych

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 07.10.2016r.
 • Obwieszczenie z dnia 07.10.2016r.

  Budowa linii kablowej SN 20 kV oraz kanalizacji światłowodowej, Stacja sekcyjna – węzła Trzebnicko – Wężowice w miejscowości Milicz, Wszewilki, Godnowa, Nowy Zamek, Jankowa, Trzebnicko Dolne, Trzebnicko Górne – przejście pod torami kolejowymi, lokalizowanej na terenie działki: nr 353 AM-6, obręb 0017 Wszewilki, gmina Milicz, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 07.10.2016r.
 • Obwieszczenie z dnia 05.10.2016 r.

  Budowa dwóch garaży (1. na maszyny ciężkie; 2. z warsztatem) wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej dla potrzeb Uniwersytetu Przyrodniczego, po wyburzeniu części istniejących obiektów, inwestycja lokalizowana będzie przy  ul. Wschodniej we Wrocławiu, od strony ul. Bartniczej, oznaczenia geodezyjne:
  obręb: Swojczyce AM-30 działka nr 1/1

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 05.10.2016 r.
 • Obwieszczenie z dnia 30.09.2016r.

  Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia 110kV wraz z siecią teleinformatyczną, od planowanej bioelektrowni na działce nr 356/6, obręb Wińsko, gmina Wińsko do planowanej stacji elektroenergetycznej na działce nr 36/1 obręb Jakubikowice, gmina Wińsko – na działkach: część działki nr 359/1, 359/210, 968/210 obręb Wińsko, gmina Wińsko oraz na części działek nr 151/211, 153/208, 150/209, 106, 104/1, 109, 131/1, 77 obręb Jakubikowice, gmina Wińsko

  Rozwiń artykuł Obwieszczenie z dnia 30.09.2016r.