Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o biuletynie - BIP IRT

Instrukcja obsługi BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Portal BIP ma za zadanie:

  • służyć obywatelom Polski - zapewnić im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych,
  • udostępnić podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP - zbiór informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Dostęp do informacji znajdujących sie w BIP-ie odbywa się poprzez wybór odpowiednich opcji w menu z lewej strony ekranu oraz, w niektórych zakładkach, poprzez menu poziome.

Spis wszystkich Zakładek znajduje się w Mapie Serwisu.

 

Możliwość zmiany rozmiaru tekstów poprzez standardowe przyciski CTRL +/- 

Informacja nieudostępniona

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Rozwoju Terytorialnego jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Informacja publiczna udostępniana na wniosek, której udostępnienie lub przetworzenie powoduje poniesienie dodatkowych kosztów jest  udostępniana za opłatą w wysokości poniesionych kosztów.

 

Biuletyn Informacji Publicznej powstał i jest prowadzony na podstawie:

Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

 

Na podstawie art. 10. ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Wzór wniosku o udostępnienie Informacji Publicznej

 

Klauzula informacyjna na BIP w związku z udostępnianiem informacji publicznej

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy J. Wł. Dawida 1a;  50-527 Wrocław. Z administratorem mogą się Państwo kontaktować przez adres e-mail: rodo@irt.wroc.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem.
  2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl
  3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku podjęciem działań w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niekonieczne do załatwienia sprawy. W uzasadnionych przypadkach konsekwencją niepodania wymaganych danych niezbędnych do udostępnienia informacji jest brak możliwości podjęcia działać w związku z udostępnieniem informacji publicznej.
  5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z normatywów kancelaryjno-archiwalnych uzgodnionych z Archiwum Państwowym we Wrocławiu, a opracowanych na podstawie: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.).
  7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- prawo dostępu,
- prawo do sprostowania,
- prawo do ograniczenia 
- prawo do wniesienia sprzeciwu,
- prawo do usunięcia,
- prawo do przenoszenia,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Redakcja

 

Adres redakcji Biuletynu

Instytut Rozwoju Terytorialnego

ul. J. Wł. Dawida 1a

50-527 Wrocław

fax.  +48 (71) 374 95 00

fax.  +48 (71) 374 95 13

 

Redaktorzy Biuletynu
Beata Grzebiela

tel.  +48 (71) 374 95 44

e-mail: beata.grzebiela(at)irt.wroc.pl

 

Zespół wdrażania polityki przestrzennej
Anna Szczyglewska

tel. +48 (71) 374 95 19

e-mail: anna.szczyglewska(at)irt.wroc.pl

Robert Banasiak

tel. +48 (71) 374 95 21

e-mail: robert.banasiak(at)irt.wroc.pl

Magdalena Pormańczuk

tel. +48 (71) 374 95 21

e-mail: magdalena.pormanczuk(at)irt.wroc.pl

Weronika Kazimierska-Kumorek

tel. +48 (71) 374 95 32

e-mail: weronika.kumorek(at)irt.wroc.pl

Oliwia Mizak

tel. +48 (71) 374 95 49

e-mail: oliwia.mizak(at)irt.wroc.pl

 

Zespół technologii informacyjnych

Marcin Drzymała

tel. +48 (71) 374 95 90

e-mail: marcin.drzymala(at)irt.wroc.pl

Arkadiusz Bieniek

tel. +48 (71) 374 95 50

e-mail: arkadiusz.bieniek(at)irt.wroc.pl