Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Słownik skrótów - BIP IRT

IRT 

Instytut Rozwoju Terytorialnego, dawniej Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne (WBU)
e-PUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Dzięki ePUAP możesz do nas wysłać pismo – przez Internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. Pisma nie musisz podpisywać ręcznie – do podpisu elektronicznych dokumentów służy bezpłatny profil zaufany. Więcej informacji na stronach rządowych.
Dz. U. Dziennik Ustaw
ZWD Zarząd Województwa Dolnośląskiego
OOŚ Ocena oddziaływania na środowisko
SOOŚ Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
PZPWD Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

DCS

Dolnośląskie Centrum Sportu
CET Central European Time, czas środkowoeuropejski

KML

Keyhole Markup Language – język znaczników oparty na XML-u, otwarty standard zatwierdzony przez Open Geospatial Consortium pozwalający na wizualizację trójwymiarowych danych przestrzennych.
IT Information technology, technologia informacyjna 

BZP - Biuletyn Zamówień Publicznych 

 

 

Komórki organizacyjne IRT

D Dyrektor
DPP Zastępca Dyrektora ds. polityki przestrzennej
DRN Zastępca Dyrektora ds. rozwoju nauki
ZKN Zespół ds. zasobów naturalnych i kulturowych
ZIN Zespół ds. infrastruktury
ZOL Zespół ds. osadnictwa
PAS Pracownia analiz strategicznych
ZPP Zespół wdrażania polityki przestrzennej
ZIT Zespół technologii informacyjnych
ZAK Zespół księgowości, kadr i administracji
GK Główny księgowy
ZKK Kadry
AIB Archiwum i biblioteka